ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შესაბამისობის დეკლარაცია

შესაბამისობის დეკლარაცია
(Declaration of Conformity)


მწარმოებელი ვალდებულია სათამაშოების ბაზარზე განთავსებამდე შეადგინოს
შესაბამისობის დეკლარაცია (Declaration of Conformity)

 


შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა შედგებოდეს შემდეგი მონაცემებისგან: 
DECLARATION OF CONFORMITY / შესაბამისობის დეკლარაცია… () დეკლარაციის ნომრის მითითება ნებაყოფილობითია.

1.No … (unique identification of the toy(s))
ნომერი … (სათამაშოს უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი) სათამაშოსთვის მწარმოებლის მიერ მინიჭებული უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი.

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
მწარმოებლის ან/შესაბამის შემთხვევებში, მისი ავტორიზებული წარმომადგენლის სახელი და მისამართი ამ პუნქტში საჭიროა მიეთითოს მწარმოებლის, შესაბამის შემთხვევებში კი, მისი ავტორიზებული წარმომადგენლის მონაცემები, რაც მოიცავს, როგორც მწარმოებლის/ავტორიზებული წარმომადგენლის დასახელებას, ასევე კონკრეტული ადგილის მისამართს, სადაც შესაძლებელი იქნება მწარმოებელთან/ავტორიზებულ წარმომადგენელთან დაკავშირება.

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
ეს შესაბამისობის დეკლარაცია გაცემულია მხოლოდ მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ მე-3 პუნქტი არის დეკლარაციის სავალდებულო ჩანაწერი, რომლითაც მწარმოებელი იღებს პასუხისმგებლობას თავისი პროდუქტის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე.

4. Object of the declaration (identification of toy allowing traceability). It shall include a colour image of sufficient clarity to enable the identification of the toy.
დეკლარაციის საგანი (სათამაშოს იდენტიფიცირებისთვის აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს მიკვლევადობას). დეკლარაცია სათამაშოს იდენტიფიცირების მიზნით უნდა შეიცავდეს ფერად სურათს. პროდუქტის იდენტიფიკაციის/მიკვლევადობის მიზნით, საჭიროა სათამაშოს მახასიათებლების აღწერა (მაგალითად შეიძლება მიეთითოს ინფორმაცია თუ რა ტიპის სათამაშოა, როგორი ფუნქცია/მახასიათებელი აქვს მაგ: რბილი სათამაშო, თოჯინა, მანქანა და აშ. თავის სერიის/პარტიის ნომრის მითითებით), ასევე, დეკლარაციაში უნდა იქნას დართული
სათამაშოს ფერადი სურათი.

5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant normative act.
მითითება იმ ნორმატიულ აქტზე, რომელთან შესაბამისობაშია დეკლარაციის მე-4 პუნქტში მითითებული დეკლარაციის საგანი:
ევროკავშირის სივრცეში თითეულ პროდუქტთან დაკავშირებული ასპექტები შესაძლოა რეგულირდებოდეს სხვადასხვა კანონმდებლობით. შესაბამისად პროდუქტი, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე თავსდება, მაგალითად სათამაშო, შესაძლოა ერთდროულად აკმაყოფილებდეს რამდენიმე დირექტივას/რეგულაციას (მაგალითად:Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) და აშ) საქართველოში, სათამაშოებთან დაკავშირებით მოქმედებს მხოლოდ სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, (შემდგომში ტექნიკური რეგლამენტი) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის #47 დადგენილებით დამტკიცებული, რომელიც ევროკავშირის 2009/48/EC დირექტივის საფუძველზე იქნა შემუშავებული. შესაბამისად, სხვა ევროპული კანონმდებლობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომელიც არ არის საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი, ამ ეტაპზე საჭირო არ არის. ამდენად, მე-5 პუნქტში შესაძლოა მიეთითოს ქართული ტექნიკური რეგლამენტის ან ევროკავშირის დირექტივის მონაცემები: Toy Safety Directive 2009/48/EC.

6. References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:
მითითება გამოყენებული სტანდარტებზე ან სპეციფიკაციებზე, რომელთა მიმართ შესაბამისობა არის დეკლარირებული:
უნდა მიეთითოს იმ სტანდარტების/ტექნიკური სპეციფიკაციების მონაცემები, რომელთა შესაბამისად იქნა პროდუქტი ნაწარმოები. მითითებულ სტანდარტებს აქვეყნებს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტო. ასევე, შესაძლებელია დეკლარაციაში ევროკავშირის ჰარმონიზებული სტანდარტების მონაცემები იქნას მითითებული, რომელთა შესრულებაც რეგულაციის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას უზრუნველყოფს. აღნიშნული სტანდარტების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ ევროკავშირის ვებ-გვერდზე.

7. Where applicable: the notified body … (name, number) … performed … (description of intervention) … and issued the certificate:
შესაბამის შემთხვევაში: შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო … (დასახელება, ნომერი) … განახორციელა… (ქმედების აღწერა) … და გასცა სერტიფიკატი: ტექნიკურ რეგლამენთან სათამაშოს შესაბამისობის დადგენაში შესაბამისობის შემფასებელი პირის ჩართვა სავალდებულოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც:
1. არ არსებობს სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს სათამაშოს უსაფრთხოების შესაბამის მოთხოვნებს;
2. სტანდარტი არსებობს, მაგრამ მწარმოებლის მიერ არ იქნა, ან მხოლოდ ნაწილობრივ იქნა გამოყენებული;
3. მითითებული ერთი, ან მეტი სტანდარტი გარკვეული შეზღუდვით იქნა გამოქვეყნებული;
4. მწარმოებელი ფლობს ინფორმაციას, რომ სათამაშო მისი ბუნებიდან, დიზაინიდან, აგებულებიდან ან დანიშნულებიდან გამომდინარე, საჭიროებს დამოუკიდებელი მესამე პირის მიერ შეფასებას.

ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში ტარდება ტიპის გამოცდა. სხვა დანარჩენ შემთხვევებში მწარმოებელს შეუძლია თვითონ ჩაატაროს ტესტირებები ან ჩაატარებინოს ლაბორატორიას, მათ შორის არააკრედიტირებულს. თუმცა, ტიპის გამოცდის ჩატარების უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამისობის შემფასებელ პირს.

იმ შემთხვევაში თუ შეფასებაში ჩართულია შესაბამისობის შემფასებელი პირი, უნდა მიეთითოს შესაბამისობის შემფასებელი პირის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მონაცემები, როგორიც არის აღნიშნული პირის დასახელება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი. შესაბამისობის შემფასებელი პირია წარმოებისგან დამოუკიდებელი მესამე პირი („ლაბორატორია"), რომელიც აფასებს მწარმოებლის პროდუქტს და ადგენს, აკმაყოფილებს თუ არა პროდუქტი კანონმდებლობის მოთხოვნებს). შესაბამისობის შემფასებელი პირი შესაძლებელია ასევე იყოს ევროკავშირში ნოტიფიცირებული პირი, რომელსაც ევროკავშირის მასშტაბით აქვს პროდუქტების შესაბამისობის შეფასების უფლება. აღნიშნული პირების
ამომწურავი ჩამონათვალი და ნოტიფიცირების(„აკრედიტაციის") სფერო წარმოდგენილია ევროკავშირის ვებ-გვერდზე , NANDO-ს მონაცემთან ბაზაში.
მაგალითად მოცემულ ჩამონათვალში წარმოდგენილი ნოტიფიცირებული პირის DEKRA -ს მონაცემები იქნება: DEKRA Testing and Certification GmbH, Germany, Hand werkstraße 15 70565 Stuttgart; Notified Body number : 0158 დეკლარაციის ამ ნაწილში სავალდებულოა ასევე მიეთითოს თუ რა ტიპის შემოწმებები განახორციელა აღნიშნულმა (ნოტიფიცირებულმა) პირმა და რა ტიპის სერტიფიკატები გასცა, გაცემის თარიღის და საჭიროების შემთხვევაში ვალიდურობის პერიოდის მითითებით. როგორც ქართული ტექნიკური რეგლამენტის, ასევე ევროკავშირის რეგულაციის
მოთხოვნების თანახმად, შესაბამისობის შემფასებელი პირი/ნოტიფიცირებული პირი ვალდებულია ჩაატაროს:
1) ტიპის გამოცდა და გასცეს სათანადო სერთიფიკატი (EU type examination certificate);
2) განახორციელოს შიდა საწარმოო კონტროლის პროცედურა და გასცეს აღნიშნული
შემოწმების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

8. Additional information:
დამატებითი ინფორმაცია: უნდა მიეთითოს დამატებითი მონაცემები
Signed for and on behalf of: …
ხელმოწერილია ვის მიერ და ვის ნაცვლად:....
ეთითება ვინ/ვისი(რომელი მწარმოებლის) სახელით აწერს ხელს
(place and date of issue):
(გაცემის თარიღი და ადგილი)
ეთითება დეკლარაციის შედგენისა და ხელმოწერის თარიღი
(name, function) (signature):
(სახელი, ფუნქცია) (ხელმოწერა):
სავალდებულოა მიეთითოს ხელმომწერი პირის სახელი, გვარი, პოზიცია და ხელმოწერა.

 

 


  შესაბამისობის დეკლარაცია (მაგალითი) - იხილეთ ბმული
  Declaration of Conformity (example) - იხილეთ ბმული
  შესაბამისობის დეკლარაციის სახელმძღვანელო - იხილეთ ბმული

ცხელი ხაზი:
14 83


სამუშაო დრო:
ორშაბათი - პარასკევი 9:00-18:00

მისამართი:
პოლიტკოვსკაიას ქ. # 8 მე-4 სართული ქ. თბილისი

https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/ladangtoto/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/jarwo/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/riki/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/kamboja/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/zeus/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/thailand/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/ovo/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/kamboja/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/agus/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/assets/gopay/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/s777/ http://munabskp.bandungkab.go.id/vendor/motor138/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xsate/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xrusia/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xthai/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xina/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xkamboja/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xkingdom/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xsultan/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xgacor77/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xcong/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/7meter/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/rajacuan/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/luxury333/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/purislot/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/po-content/naga/ https://absen.kominfo.bondowosokab.go.id/rajabandot/ https://eoffice.kominfo.bondowosokab.go.id/motor138/ https://eoffice.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://silabah.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://simonev.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://samratulangi.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://absen.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://vibrasindo.co.id/ https://testingindonesia.com/ https://hygindust.com/ https://trekkafrika.com/ https://smartpalika.org/ https://vibrasindo.co.id/wp-content/product/ https://library.unila.ac.id/new2023/css/ https://library.unila.ac.id/new2023/admin/ https://library.unila.ac.id/new2023/store/ https://library.unila.ac.id/new2023/themes/ https://library.unila.ac.id/.well-known/sgacor/ https://library.unila.ac.id/.well-known/skamboja/ https://library.unila.ac.id/.well-known/pulsa/ https://library.unila.ac.id/new2023/includes/ https://library.unila.ac.id/new2023/content/ https://library.unila.ac.id/wp-content/sate/ https://library.unila.ac.id/.well-known/demo/ https://library.unila.ac.id/new2023/js/ http://dpmptsp.serangkab.go.id/assets/admin/ https://maba.ihdn.ac.id/js/config/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/motor/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/admin/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/tektok/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/admin/ http://e-tracking.serangkab.go.id/cekkebenaransimponie/vendor/admin/ https://simonev.kominfo.bondowosokab.go.id/motor138/ https://sadakemis.bandungbaratkab.go.id/uploads/user/2024-03-30-164547.608370motor138.html http://siponi.serangkab.go.id/IKM/skambo/ https://eoffice.kominfo.bondowosokab.go.id/ladangtoto/ https://eoffice.kominfo.bondowosokab.go.id/plsa/ https://buffalobehavioralmedicine.org/ https://ms-aceh.go.id/files/sgacor/ https://ms-aceh.go.id/bin/sthai/ https://jdih.ms-aceh.go.id/js/skamboja/ https://ms-aceh.go.id/tmp/motor/ https://ms-aceh.go.id/templates/sdana/ https://jdih.ms-aceh.go.id/images/sgacor/ https://keluhkesah.com/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/application/library/ https://jdih.pn-prabumulih.go.id/.well-known/gampang-jp/ https://sipp.pn-prabumulih.go.id/application/setting/ https://jdih.ms-aceh.go.id/jaksa/ https://sipp.pn-prabumulih.go.id/data/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/data/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/slovo/ https://montrerepliquepascher.com https://ptsp.ms-aceh.go.id/bono/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/cache/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/config/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/setting/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/update/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/jsc/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/shop/ https://crossmedial.net/ https://ms-aceh.go.id/setting/ https://ms-aceh.go.id/user/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/assets/setting/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/application/setting/ https://simarka.ms-aceh.go.id/network/ https://sidomaker.ms-aceh.go.id/assets/themes/ https://ms-aceh.go.id/themes/ https://elangnews.com/ https://sipp.pa-sangatta.go.id/galeri/ https://panjar.pa-sangatta.go.id/ https://jdih.pa-sangatta.go.id/perkara/ https://ppid.pa-sangatta.go.id/js/ https://pa-sangatta.go.id/informasi/ https://sipesut.pa-sangatta.go.id/library/ https://pa-sangatta.go.id/config/ https://smkn12garut.sch.id/shop/ https://sipesut.pa-sangatta.go.id/admin/ https://smkn12garut.sch.id/control/ https://smkn12garut.sch.id/system/ https://sigapnasional.badanpangan.go.id/page/kamboja/ https://sigapnasional.badanpangan.go.id/page/qris/ https://sigapnasional.badanpangan.go.id/.git/motot/ https://sigapnasional.badanpangan.go.id/uploads/2024/slotmpo/ https://sigapnasional.badanpangan.go.id/themes/ortyd/js/th/ https://sigapnasional.badanpangan.go.id/uploads/2024/demo-slot/ https://dlh.tebingtinggikota.go.id/system/config/ https://dlh.tebingtinggikota.go.id/sapahasbie/setting/ https://dlh.tebingtinggikota.go.id/assets/libraries/